MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Thursday, June 22, 2017

EMPATHY
THẤU CẢM


1. Definition
Empathy is, at its simplest, awareness of the feelings and emotions of other people. It is a key element of Emotional Intelligence, the link between self and others, because it is how we as individuals understand what others are experiencing as if we were feeling it ourselves.
Empathy goes far beyond sympathy, which might be considered ‘feeling for’ someone. Empathy, instead, is ‘feeling with’ that person, through the use of imagination.

1. Định nghĩa
Thấu cảm, theo nghĩa đơn giản nhất, là nhận thức về cảm xúc và tình cảm của người khác. Đó là yếu tố chính của Thông minh cảm xúc EI (Emotional Intelligence), là mối liên kết giữa cái tôi và người khác, bởi vì nó chính là cách mà chúng ta, như những cá nhân, hiểu những gì người khác đang trải qua như thể bản than chúng ta đang cảm nhận vậy.
Thấu cảm vượt xa đồng cảm, là “cảm xúc dành cho” ai đó. Thấu cảm, ngược lại, là “cảm xúc cùng với” người đó, thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng.
Empathy is the power of entering into another’s personality and imaginatively experiencing his experiences.
Chambers English Dictionary, 1989 edition
Empathy is awareness of others’ feelings, needs and concerns.
Daniel Goleman, in Working with Emotional Intelligence
"Empathy is intuitive, but is also something you can work on, intellectually."
Tim Minchin

Thấu cảm là khả năng thâm nhập vào tính cách của người khác và tưởng tượng trải nghiệm của họ.
Chambers English Dictionary, ấn bản năm 1989
Thấu cảm là nhận thức về cảm xúc, nhu cầu và mối quan tâm của người khác.
Daniel Goleman, trong Working with Emotional Intelligence
Thấu cảm có tính trực giác, nhưng cũng là cái mà bạn có thể rèn luyện bằng trí tuệ.
Tim Minchin

Wednesday, June 21, 2017

What Xi Jinping Wants Tập Cận Bình muốn gì?

Chinese President Xi Jinping shakes hands with U.S. President Donald Trump.

What Xi Jinping Wants
Tập Cận Bình muốn gì?

Graham Allison
The Atlantic Daily
MAY 31, 2017
Graham Allison
The Atlantic Daily
31/5/2017

China’s leader is determined to turn his country into “the biggest player in the history of the world.” Can he do it while avoiding a dangerous collision with America?

Nhà lãnh đạo của Trung Quốc đang quyết tâm biến đất nước mình thành “chủ thể lớn nhất trong lịch sử thế giới”. Liệu ông có làm được điều đó trong khi tránh được một cuộc đụng độ nguy hiểm với Hoa Kỳ hay không?

Saturday, June 10, 2017

BRA ESSAY BÀI LUẬN VỀ CHIẾC ÁO NGỰC


BRA ESSAY
BÀI LUẬN VỀ CHIẾC ÁO NGỰC
by My-Ngoc To

Tô Mỹ Ngọc
I applied to Harvard as a joke. It was the last school added to my list, and I only did so because the application was very simple. Since I didn’t think I would get in, I didn’t bother trying to impress anyone and just wrote about what made me happy, which in this case were bras and stars. On the official acceptance letter which came in the mail, my admissions officer had hand-written, “I really enjoyed reading your bra essay!”

“Việc tôi nộp đơn xin vào trường Harvard như là một trò đùa, đây là trường cuối cùng tôi bổ sung vào danh sách, và tôi làm thế vì việc nộp đơn ứng tuyển rất đơn giản. Bởi  vì tôi không nghĩ là mình có thể được nhận, cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc cố gắng gây ấn tượng với bất kỳ ai và chỉ việc viết những gì khiến mình hạnh phúc, mà trong trường hợp này là những chiếc áo ngực và các ngôi sao. Trên lá thư chấp nhận chính thức gửi qua đường bưu điện, người phụ trách tuyển sinh đã viết tay dòng này, "Tôi thực sự rất thích đọc bài luận về áo ngực của bạn!"
The prompt actually came from a supplemental question on the UChicago application which called for a 500 word essay about an article of clothing that was important to you. I recycled it for my H app as an additional informational essay, and here it is below for your reading pleasure :)

Ý tưởng ban đầu thực sự xuất phát từ một câu hỏi bổ sung trong khi nộp đơn ứng tuyển vào trường Chicago, yêu cầu viết một bài luận 500 từ về thứ y phục quan trọng đối với bạn. Tôi đã tái chế nó nộp đơn ứng tuyển vào trường Harvard như là một bài luận thông tin bổ sung, và bài luận đó đăng dưới đây để các bạn đọc cho vui :)


Madame Hermet Bà Ec-mêMadame Hermet

Bà Ec-mê

Guy de Maupassant

Guy de Maupassant

Crazy people attract me. They live in a mysterious land of weird dreams, in that impenetrable cloud of dementia where all that they have witnessed in their previous life, all they have loved, is reproduced for them in an imaginary existence, outside of all laws that govern the things of this life and control human thought.

Những người điên thường hấp dẫn tôi. Những kẻ do sống trong thế giới bí ẩn của những giấc mơ kỳ quặc, trong áng mây mù dày đặc của sự rồi dại, tại nơi đây, mọi thứ họ đã thấy trên đời, mọi cái họ đã yêu quý, mọi người họ đã làm tái diễn trong một cuộc sống tưởng tượng, vượt ra ngoài mọi quy luật điều khiển sự vật và chi phối tư duy con người.

Monday, June 5, 2017

You May Want to Marry My Husband Có thể bạn muốn kết hôn với chồng tôi đóYou May Want to Marry My Husband

Có thể bạn muốn kết hôn với chồng tôi đó
Amy Krouse Rosenthal died on March 13, 2017, 10 days after this essay was published.
Amy Krouse Rosenthal qua đời ngày 13 tháng 3 năm 2017, mười ngày sau khi bài viết này được đăng.i


I have been trying to write this for a while, but the morphine and lack of juicy cheeseburgers (what has it been now, five weeks without real food?) have drained my energy and interfered with whatever prose prowess remains. Additionally, the intermittent micronaps that keep whisking me away midsentence are clearly not propelling my work forward as quickly as I would like. But they are, admittedly, a bit of trippy fun.

Tôi đã cố gắng viết bức thư này trong một thời gian khá dài, nhưng do morphin và thiếu món thị băm pho-ma ngon tuyệt (năm tuần nay rồi không được dùng thực phẩm đúng nghĩa) đã làm cạn kiệt năng lượng trong tôi và phá hỏng luôn chút kỹ năng viết lách còn sót lại. Chưa hết, những giấc ngủ ngắn chập chờn thường xuyên, làm tôi phải bỏ dở nửa chừng câu viết, rõ ràng đã khiến tôi không thể thúc đẩy công việc nhanh như tôi muốn. Những cũng phải thừa nhận, những giấc ngủ đó cũng mang lại đôi chút thú vị như đang dạo chơi vậy.